Disc Beteendestilsanalyser 2018-02-15T22:18:37+00:00

Disc Beteendestils-
analyser.

ANALYSER FÖR INDIVIDER, TEAM & ORGANISATIONER

Kunskap om färgerna och olika beteendestilar ger därefter verktyg för samspelet med andra, vilket skapar god grund för problem- och konfliktlösning och välfungerandet arbetsgrupper.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Utifrån vetskapen att vi alla har olika beteendestilar kan vi konstatera att vi också kommunicerar på olika sätt, jag arbetar med team utveckling och kommunikativt ledarskap utifrån DISC beteendestilsanalys.

Jag använder DISC – beteendestilsanalys i mina uppdrag, det bästa utgångsläget är att använda verktyget i början av ett nytt uppdrag för att snabbt lära känna gruppen. Det är ett verktyg där olika stilar beskrivs med färger och hur man utifrån det kan utveckla kommunikationen för att nå fungerande arbetsgrupper och team. Kunskap och medvetenhet kring hur medarbetare fungerar i olika positioner och varför vi gör som vi gör, det är avgörande för att nå framgång.

Modellen utgår från att först ge förståelse för sin egen beteendestil och hur jag som ledare och medarbetare kommunicerar med andra genom en analys. Kunskap om färgerna och olika beteendestilar ger därefter verktyg för samspelet med andra, vilket skapar god grund för problem- och konfliktlösning och välfungerandet arbetsgrupper.

Disc analyserna används för att stärka kommunikation & samarbete vid:

 • Coaching & personlig utveckling
 • Team & ledarskapsutveckling
 • Förändringsprocesser
 • Förflyttning av personal
 • Medarbetarutveckling, karriärutveckling, talangutveckling
 • Rekrytering
 • Säljträning & kundhantering mm.
Print workshop PDF

Workshop disc – inkluderande personliga beteendeanalyser

I workshopen lär man sig de olika färgerna och vad de står för. Man får en god kännedom om vad det innebär att vara t ex introvert/extrovert, vilka som fattar beslut på känslor/fakta med mera. Man lär sig också hur de olika personligheterna kommunicerar och hur man skall kommunicera med de som har sina preferenser i andra färgerna. Här får också var och en skatta sig själv innan de får profilen och lär sig känna igen sina kollegor och andra utifrån deras dominanta färg.

Det ger en mycket god kännedom om sin egen profil men också hur man känner igen andra personligheter och vad som skiljer oss åt. Vidare kan man med beteendeanalyser fördjupa kunskapen kring ledarskap, stresshantering och kommunikationsstilar.

Vi anpassar övningar i workshop som överensstämmer med den verkliga arbetssituationen för deltagarna för att öka kommunikationen och därmed ett effektivare samarbete.

Kontakta mig gärna för mer information kring hur DISC kan användas inom er organisation.

DISC – som teamutveckling

Jag arbetar även med teamutveckling med färger. Där skräddarsyr jag en lösning för din verksamhet, oftast en hel- eller halvdag i samband med en planeringsdag. Inför uppdraget får alla medarbetare och du som chef göra en analys enligt DISC – beteendestilsanalys. Alla får med sig sin egen analys efter avslutad dag. Perfekt för optimering av team, samarbeten & ledarskapsutveckling.

Det hjälper till att finna ut svar till liknande frågeställningar;

 • Vilka personligheter vill vi att ledningsgruppen skall bestå av?
 • Hur kan vi förstå varandra bättre i teamet?
 • Vilken person skall vi anställa för att passa in i vårt team?
 • Hur väl möts chefen och medarbetarna i sina förväntningar?

Varför är drivkrafter intressanta?

Drivkraftsanalysen Moroten är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Drivkraftsanalysen Moroten är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Moroten är ett bra komplement till Disc.

Värderingar spelar roll.

Varför är det betydelsefullt att känna till vad som motiverar en medarbetare?Helt enkelt därför att motivation handlar om personliga värderingar om vad som är meningsfullt i livet. Det kan se olika ut hos olika individer. En medarbetares prestation och trivsel är vanligen bättre om hans/hennes värderingar överensstämmer med organisationens.

Tillbaka
Kontakt